หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  นายศุภโชค ก่อเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดทุ่งสง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล และ นางมาลี  ศิรามาศ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล และผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดสตูล รวมถึงผู้มีเกียรติ อาทิเช่น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล อัยการจังหวัดสตูล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล  ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานยุติธรรมในเขตจังหวัดสตูล  ได้ร่วมกันทำบุญทางศาสนา ในวันศาลยุติธรรม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน ของทุกปี นับเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลยุติธรรม  สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม  ณ ศาลจังหวัดสตูล
อ่านข่าว