หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

เมื่อวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดสตูล  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ศิลปะการสื่อสาร การสร้างทีมงาน และการบริหารจัดการคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในศาลจังหวัดสตูลได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักสมรรถนะมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)