ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ศาลจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  นายชยกมล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  มอบหมายให้ นายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษา  หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอม และบุคลากรในศาลจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนทำดีด้วยวาจา เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมชั้น ๓  ศาลจังหวัดสตูล