ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูลจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูลจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นายชยกมล  เกษมสันต์  ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วย นางสาวพรรณิภา วิชิตะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างศาลจังหวัดสตูล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ผู้พิพากษาสมทบและ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล