ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน

ศาลจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.มนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” โดย นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสุดเขต ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดสตูล  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล