ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล

ศาลจังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล


เอกสารแนบ