ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลจังหวัดสตูลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลจังหวัดสตูลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลจังหวัดสตูลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสตูล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยมี นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากร นายจรงณ์ชัย ทองทวี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล นายจิรวัฒน์ เล่งน้อย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล และร้อยตำรวจเอกณรงค์  อัศววัฒฑกี อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๙ รักษาการ  ในตำแหน่งอัยการจังหวัดสตูล  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่สำคัญ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างศาลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล