ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสตูลจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล  ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดสตูล รวมทั้งบุคลากรศาลจังหวัดสตูลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอันประกอบไปด้วยพนักงานอัยการ ตำรวจ เรือนจำจังหวัดสตูล สำนักงานบังคับคดี สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และทนายความ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ อาทิ เช่น สำนักงานจังหวัดสตูล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสตูล  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๖ ตรวจคนเข้าเมืองสตูล ที่ทำการปกครอง อำเภอต่างๆ เทศบาลเมืองสตูล และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม นักกฎหมายต่างๆ ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย โดยมีกิจกรรมช่วงเช้า  คือพิธีทางศาสนาพุทธ วางพวงมาลา พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ จัดบอร์ดนิทรรศการพระราชประวัติ และพระกรณียกิจของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และกิจกรรมช่วงบ่ายชมนิทรรศการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬามหาสนุกเนื่องในวันรพี  ณ สนามกีฬารัชกิจประการ