ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดสตูล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสตูล จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  พร้อมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับแนวคิด  และหลักการระงับข้อพิพาททางเลือกในศาลยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพล  เพชรานนท์  นักวิชาการอิสระเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประสบความสำเร็จ” ทั้งนี้มีผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถยุติข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจ  อันนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยในชุมชนและสังคม  ณ โรงแรมสตารินทร์  รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล