ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและสถานที่ศาลจังหวัดสตูล และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและสถานที่ศาลจังหวัดสตูล และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย


เอกสารแนบ